fbpx

Nginx + Express + domain

Nginx + Express + domain

สวัสดีครับวันนี้จะมาเขียนบทความเกี่ยวกับการตั้งค่า Expressjs ให้ใช้งานได้และต้องการบอกมีขั้นตอนที่ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายถ้าเราเข้าใจ ซึ่งจะเริ่มจากการไปจดโดเมน

1.คำสั่ง nginx

Create the Nginx configuration file in

sudo nano /etc/nginx/sites-available/express_nginx.conf:

ลงข้อมูล

2.

server {
 listen   80;
 server_name test.incolumitas.com;

 location / {
  proxy_pass http://localhost:3000;
  proxy_http_version 1.1;
  proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
  proxy_set_header Host $host;
  proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
  proxy_cache_bypass $http_upgrade;
 }
}

3. ln -s /etc/nginx/sites-available/express_nginx.conf /etc/nginx/sites-enabled/

4.service nginx restart

เข้าสู่ระบบ